ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถแปลงเป็นทุนได้

        ทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนำมาเข้าในโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน คือ ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยในปัจจุบันจะแยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีกฎหมายระบุให้มีการออกหนังสือสำคัญ และกลุ่มที่ยังไม่มีการออกหนังสือสำคัญให้

1. กลุ่มที่มีกฎหมายระบุให้มีการออกหนังสือสำคัญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้ว ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และแผนผังภูมิวงจรรวม และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

2. กลุ่มหนึ่งที่ยังไม่มีการออกหนังสือสำคัญให้แม้ว่าบางประเภทจะมีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว ได้แก่ ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า หรือที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ซึ่งในส่วนนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกประกาศให้มีการออกหนังสือรับรองได้แล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทำหน้าที่เป็นตัวแทนกรมฯ ในการรับคำขอจดทะเบียน หรือคำขอหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล เพื่อให้เกิดความทั่วถึงแก่ประชาชนในทุกภูมิภาค และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเข้ามารับนโยบายและคำชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและนโยบายให้สามารถดำเนินการได้เป็นการทั่วไป      ดังนั้น สำหรับผู้ขอที่อยู่ในต่างจังหวัดจึงไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามายังกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขอหนังสือรับรองดังกล่าว แต่สามารถยื่นคำขอรับหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในจังหวัดที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่ ในขณะเดียวกันกรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้จัดทำโครงการหน่วยรับจดทะเบียนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ที่จะเดินทางไปยังภูมิภาค และท้องถิ่นต่างๆ เพื่อรับจดทะเบียนและรับแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย      แต่เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องใหม่ในระบบการเงินของประเทศไทย การประเมินมูลค่า ยังทำได้ค่อนข้างยาก และต้องใช้เวลา รวมถึงมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญามีปัจจัยอย่างอื่นเป็นองค์ประกอบในการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ด้วย สถาบันการเงินจึงกำหนดให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใน 3 ประเภท คือ สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ เป็นต้นแบบ (Prototype) ของการนำทรัพย์สินทางปัญญา   มาแปลงเป็นทุน เพื่อการดำเนินการในนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ในสินทรัพย์ประเภททรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล

ทรัพย์สินทางปัญญากับสินค้า  เวลากล่าวถึงทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ผู้ประกอบการหรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญามักจะนึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับสินค้าใดสินค้าหนึ่งเท่านั้น อาทิ เครื่องหมายการค้า   กับสินค้าหนึ่ง แต่หารู้ไม่ว่าในสินค้านั้นยังมีเรื่องของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือลิขสิทธิ์ เป็นต้น       ดังนั้น ในความเป็นจริงแล้ว ในสินค้าหนึ่งอย่างอาจมีทรัพย์สินทางปัญญาประกอบอยู่ในสินค้านั้นมากกว่า 1 ประเภทก็ได้ อาทิ สินค้าหนึ่งตัวอาจมีทั้งเครื่องหมายการค้าที่เป็นของบริษัทผู้ผลิตสินค้านั้น ๆ มีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตได้จดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตรการประดิษฐ์สำหรับสินค้านั้น และยังอาจเป็นสินค้าที่มีความลับทางการค้าประกอบอยู่ด้วย  ดังนั้นความเข้าใจถึงความหมายและขอบเขตของทรัพย์สินทางปัญญาในทุกประเภท จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่ง ในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือในบริษัทยักษ์ใหญ่ต่าง ๆ มักจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาคอยดูแล เพื่อให้สินค้านั้น ๆ ได้รับการคุ้มครองในทุกรูปแบบ และสามารถบังคับใช้ได้ในทุกประเทศที่มีความสำคัญกับธุรกิจ      ในการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องสามารถแยกแยะได้ว่า ทรัพย์สินทางปัญญาแขนงใดสินค้าของตนมีบ้าง เพื่อให้สามารถนำมาจดทะเบียนหรือขอหนังสือรับรองต่อไป

คุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา      เมื่อมีการพูดถึงการประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา คนส่วนใหญ่จะนึกถึงการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ อาทิ ที่ดินหรือเครื่องจักร เป็นต้น แต่การประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการวัดคุณค่าที่ผู้บริโภคเป็นคนกำหนด และสถาบันการเงินต่าง ๆ จะประเมินจากศักยภาพในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ

                สินค้าบางประเภทมีปริมาตรมากใช้เวลาในการทำนานและต้นทุนการผลิตด้านวัสดุสูง แต่ไม่สามารถขายได้ในราคาสูงเท่ากับสินค้าอีกประเภทหนึ่ง อาทิ เมื่อเทียบระหว่างวัสดุสิ่งก่อสร้างซึ่งมีต้นทุนด้านวัสดุสูงแต่สามารถขายได้ในราคาที่ไม่สูงนัก กับเทปเพลงหรือ  ซีดีเพลงซึ่งต้นทุนด้านวัสดุต่ำมาก สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่ามาก และยังมีความต้องการจากผู้บริโภคมากกว่าอีกด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากสิ่งที่ขายนั้นเป็นเนื้อเพลง ทำนอง เสียงร้องที่บรรจุในแผ่นซีดี ซึ่งที่จริงแล้วไม่สามารถจับต้องได้ หรือในสินค้าประเภทเดียวกันแต่มีการออกแบบแตกต่างกันออกไป สินค้าที่มีการออกแบบดีกว่า ทันสมัยกว่า ใช้ได้สะดวกกว่า หรือมีการทำการตลาดที่ดีกว่า ก็จะสามารถขายได้ในราคาที่ดีกว่า ส่วนต่างทางราคาของสินค้านั้นก็อาจเทียบได้ว่าเป็นคุณค่าของทรัพย์สินอันเกิดจากปัญญานั้นเอง

                ดังนั้น จะเห็นได้ว่าคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญามาในหลายรูปแบบมาก ยากที่จะวางกฎเกณฑ์ที่แน่ชัดได้ การประเมินคุณค่าและราคาของทรัพย์สินทางปัญญาจึงสามารถทำได้เป็นรายกรณีไป และจะขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ ที่จะสร้างคุณค่าขึ้นมาให้เป็นที่ประจักษ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องได้

แนวโน้มของโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน

โครงการนี้เป็นหลักการใหม่ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีคำถามเกิดขึ้นมาก และ ยังมีหลายฝ่ายไม่แน่ใจว่าโครงการนี้จะสามารถบรรลุเป้าหมายหรือไม่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้โครงการนี้สามารถเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ เนื่องจากว่าหากประสบความสำเร็จจะสามารถเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้ภูมิปัญญาในการประกอบธุรกิจ แต่ขาดแคลนเงินทุนที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ และในที่สุดจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ในการสร้างฐาน   ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย สิ่งสำคัญที่สุดเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ คือ ความสามารถของประชาชนไทยในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา และความเชื่อมั่นในระบบการเงินและทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

................................................................

 

Document Source : กรมทรัพย์สินทางปัญญา