Payap University
ทรัพย์สินทางปัญญา
 

ทรัพย์สินทางปัญญา

สินค้าไทยพาเหรดจดลิขสิทธิ์กลัวต่างชาติปล้นซ้ำ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯถวายรางวัลในหลวงผู้นำโลก
นโยบายของมหาวิทยาลัยพายัพเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร ของมหาวิทยาลัยพายัพ
  --- ผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยพายัพได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธฺบัตร
  --- มหาวิทยาลัยพายัพยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
  --- กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจดทะเบียน อนุสิทธิบัตร
การส่งเสริมงานวิจัยเชิงนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
ระบบทรัพย์สินทางปัญญา กับเอสเอ็มอีของประเทศไทย
ทำความเข้าใจเรื่อง“ ทรัพย์สินทางปัญญา”กับการเจรจาเอฟทีเอ ไทย-สหรัฐ
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (เพลงนวัตกรรมไทย)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.org
ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นทุนได้
การจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
     

เครือข่ายพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

 
  1. http://www.toryod.com
  2. http://www.ipthailand.org
  3. http://www.cipitc.or.th
  4. http://www.nia.or.th
  5. http://www.wipo.int
  6. http://www.thaiipmart.com
  7. http://patentsearch.moc.go.th

 
 
 
     

 

เครื่องหมายการค้า

สิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

ลิขสิทธ

แบบผังภูิมิของวงจรรวม

ความลับทางการค้า

สิ่งบ่งชี้ทางภูิมิศาสตร์

ภูิมิปัญญาท้องถิ่นไทย

 

สาระน่ารู้ : คู่ทรัพย์สินทางปัญญา
แนะนำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอรับสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร

แบบคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมขอรับ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

แบบคำขอลิขสิทธ์

แบบคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ประเทศไทย